PROT współpracuje z UNWTO

03.07.2012

   Odbywająca się w dniach 26 - 27 czerwca w Wilnie konferencja „Past-Present and Future: cooperation along the historia amber route”, organizowana przez UNWTO oraz litewski Departament Turystyki Ministerstwa Ekonomii, miała na celu wymianę doświadczeń i wiedzy na temat funkcjonowania szlaku bursztynowego w krajach Europy, jego miejsca w turystyce, jak również perspektyw rozwoju w kontekście wpisania na listę europejskich szlaków kulturowych.

   W spotkaniu udział wzięli reprezentanci instytucji i organizacji turystycznych i kulturowych koordynujących temat związany z ochroną i promocją bursztynowego dziedzictwa, jak również przedstawiciele UNWTO, Komisji Europejskiej, jak i Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych. Strona polska reprezentowana była przez UM Miasta Gdańska, Związek Miast i Gmin Morskich, Światową Radę Bursztynu, jak i PROT.

   Konferencja podzielona została na 3 panele tematyczne, w czasie których prezentowany był zakres działań poszczególnych podmiotów, a także zaprezentowane zostały możliwości finansowania działań ze środków UE, jak również korzyści wynikające z nawiązania długofalowej współpracy transgranicznej.

   Kluczowym elementem spotkania było omówienie wspólnego planu działania, który przyjęty zostanie w memorandum, które podpisane zostanie przez wszystkie kraje uczestniczące w spotkaniu. Dokument ten będzie stanowił również punkt wyjściowy do rozmów z podmiotami nieuczestniczącymi w konferencji a odgrywającymi istotną rolę w funkcjonowaniu szlaku.

    Punktem zwrotnym stało się powołanie zespołu roboczego działającego pod patronem UNWTO, który zajmie się koordynacją działań związanych z wykorzystaniem dziedzictwa bursztynowego także w rozwoju konkurencyjnej oferty turystycznej, jak również działaniami zmierzającymi do uzyskania tytułu Europejskiego Szlaku Kulturowego.  

   W zespole tym każdy kraj reprezentowany jest przez jednego przedstawiciela. Stronę polską reprezentować będzie dyrektor biura PROT, którego kandydaturę zaproponowali uczestnicy spotkania.